Albanian English

Misioni dhe Qëllimi Ynë

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka filluar funksionimin në bazë të ligjit nr. 9049, date 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publike”. Lexo më shumë 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit, synon të krijojë një dritare të rëndësishme për komunikimin më aktiv me zyrtarët e administratës publike dhe opinionin e gjerë, si edhe të realizojë transparencë maksimale për të gjitha proceset e hetimit administrativ të interesave private të zyrtarëve dhe për evidentimin e parandalimin e konfliktit të interesave.

Njoftime

 • news2
  Raporti Vjetor 2017, ILDKPKI

  Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive [...]

 • Logo_ALpa_emrin
  Publikimi i deklaratave të pasurisë

  Publikimi i deklaratave të pasurisë

 • news2
  24 Janar 2017

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI siguron mbarëvajtjen e procesit të dorëzimit të deklaratave të pasurisë për subjektet e rivlerësimit.

 • Logo_ALpa_emrin
  23 Janar 2017

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të Kryetarit të Autoritetit të Medias Audiovizive, Z. Gentian Sala.

 • news2
  16 Janar 2017

  Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Z. Alfred Peza.

 • Logo_ALpa_emrin
  Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

  Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

 • news2
  Udhëzim dt. 10.10.2016 për Procesin e Rivlerësimit

  Për mënyrën e deklarimit të pasurive, në pronësi, posedim dhe përdorim, burimet e krijimit të tyre, detyrimet financiare etj, nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur që mbartin detyrim për deklarim të pasurisë, në zbatim të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: