Albanian English

Our Mission

The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests started to function upon the law no. 9049 dated 10.04.2003 “On the Declaration and Audit of Assets, Financial Obligations of the Elected and certain Public Officials”. Read more 

The High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflict of Interests, through its official website, aims to create an important channel of active communication with the officials of the public administration and as well as with the public, civil society, media, NGO-s and several other institutions and organizations. Furthermore HIDAA’s website aims to realize maximal transparency concerning the administrative investigation of the officials’ private interests and also for evidencing and preventing the conflict of interests.

Njoftime

 • news2
  January 16, 2017

  (Shqip) Njoftim për shtyp: ILDKPKI, fillon kontrollin e plotë dhe hetimin administrativ për deklaratat e interesave private të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Z. Alfred Peza.

 • Logo_ALpa_emrin
  (Shqip) Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

  (Shqip) Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

 • news2
  October 10, 2016

  (Shqip) Për mënyrën e deklarimit të pasurive, në pronësi, posedim dhe përdorim, burimet e krijimit të tyre, detyrimet financiare etj, nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur që mbartin detyrim për deklarim të pasurisë, në zbatim të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

 • Logo_ALpa_emrin
  May 05, 2016

  (Shqip) Njoftim për shtyp

 • news2
  April 28, 2016

  (Shqip) Njoftim për shtyp

 • Logo_ALpa_emrin
  April18, 2016

  (Shqip) Njoftim për shtyp

 • news2
  November 12, 2015

  (Shqip) Njoftim për shtyp mbi Progres Raportin 2015 të BE-së për Shqipërinë.

© 2011 HIDAA, All Right Reserved
This webpage is supported by: