Albanian English

Afatet e Deklarimit

Afatet e deklarimit të interesave private periodike :

Deklarimi    para fillimit të punës,  të dorëzohet  nga subjekti deklarues jo më vonë se 30 ditë nga data e fillimit të detyrës, në zyrën e Autoritetit Përgjegjës.

Deklarimi periodik vjetor të dorëzohet deri më 31 Mars të çdo viti.

Deklarimi pas largimit nga funksioni  të dorëzohet jo më vonë se 15 ditë nga data e largimit nga funksioni.

Mënyra e plotësimit:

Formulari i deklarimit të interesave private, para fillimit të punës, periodik vjetor  dhe pas largimit nga funksioni , do të plotësohet nga vetë zyrtari nga faqe 1 deri faqe 7 dhe nga personi i lidhur ( bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijet në moshë madhore) faqe 8-11  vetëm në mënyrë elektronike (me kompjuter).

Mënyra e dorëzimit:

Formularët e printuar dhe të nënshkruar nga vetë zyrtari dhe personat e lidhur me të, me pasuri veçmas, duhet të dorëzohen në Autoritetin Përgjegjës të institucionit ku ushtron detyrën, brenda afateve të sipërcituara.

Në ILDKPKI nuk do të pranohen të dorëzojnë Deklarimin e Interesave Private Periodike vetë subjektet deklarues, mbasi ky është detyrim ligjor vetëm i Autoriteteve Përgjegjëse të Institucioneve Publike. Zyrtari ka detyrim ligjor për të dorëzuar Deklarimin e Interesave Private vetëm në zyrën e Autoritetit Përgjegjes ku punon.

Autoritetet Përgjegjëse të dërgojnë në afat Deklaratat e Interesave Private Periodike, në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në adresën: “Rruga: Reshit Çollaku Tiranë”.

Sanksionet:

  • Për mos dorëzim në afat nga zyrtari dhe personi i lidhur me të aplikohet kundërvajtje           administrative nga 50.000 deri 100.000 lekë
  • Për mos dorëzim në afat të deklarimeve nga autoritetet përgjegjëse të institucioneve publike aplikohet kundërvajtje administrative nga 50.000 deri 100.000 lekë.
  • Për refuzim nga zyrtari dhe personi i lidhur me të bëhët kallëzim penal dhe bazuar në nenin 257 të Kodit Penal dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.
  • Fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim denohet me gjobë ose me burgim deri 3 vjet.
  • © 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
    Kjo faqe u mbështet nga: