Albanian English

E drejta e Informimit

  • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2016 në ILDKPKI

Shkarko këtu

  • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2016

Shkarko këtu

  • Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në ILDKPKI, viti 2015

Shkarko këtu

  • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2015 në ILDKPKI

Shkarko këtu

  • Regjistri i kontratave të lidhura për vitin 2014 në ILDKPKI

Shkarko këtu

  • Urdhër Nr. 41, datë 09.03.2015, për “Miratimin e programit të transparencës të ILDKPKI”

Shkarko këtu

  • Programi i Transparencës së ILDKPKI (Shtojca e urdhërit 41)

Shkarko këtu

  • Urdhër Nr. 40, datë 09.03.2015, për “Përcaktimin e masave për zbatimin e së drejtës së informimit ndaj publikut”

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: