Albanian English

Formularë Deklarimi

Llojet e dokumentit zyrtar “Deklaratë e interesave private”

Dokumenti zyrtar “Deklaratë e interesave private” është miratuar me “Urdhër Nr.996 datë 16.06.2014 nga Inspektori i Përgjithshëm i ILDKPKI, “Për miratimin e llojeve të deklaratës së interesave private”, botuar  ne Fletoren Zyrtare nr 90 datë 16.06.2014.

Më poshtë gjenden 4 llojet e deklaratave në format “word”, të cilën mund ta plotësoni vetëm me kompjutër, ta printoni, të nënshkruhet nga ana Juaj nga faqja 1-7 dhe 8-11 nga personat e lidhur, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhee fëmijët në moshë madhore dhe të dorëzohet me zarf të mbyllur tek Autoriteti Përgjegjës i institucionit ku ushtroni funksionin publik.

Para Fillimit të Detyres Periodike/Vjetore Pas Largimit nga Funksioni Me Kërkesë
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: