Albanian English

Guidë për Parandalimin e Konfliktit të Interesave

  • Guidë mbi deklarimin e pasurive dhe parandalimin e konfliktit te interesave   Shkarko këtu
  • Guidë për konfliktin e interesave në qeverisjen vendore.                              Shkarko këtu
  • Guidë për konfliktin e interesave në administraten doganore.                        Shkarko këtu
  • Guidë për konfliktin e interesave në  administraten tatimore.                         Shkarko këtu
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: