Albanian English

Kontakt

Adresa:

Inspektorati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

Rruga “Reshit Collaku”

Tirane, Shqiperi

Telefon:

+ 355 42 259 461

Telefon pa pagese:

Per raportim te deklarimeve te rreme ose per informacion te procesit te deklarimit:

0800 9999

E-mail:

info@hidaa.gov.al

unedenoncoj@hidaa.gov.al

Na shkruani

Name:
E-mail:
Tel/fax:
Subject:
Message:
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: