Albanian English

Konventa e OKB Kundër Korrupsionit

LIGJ Nr.9492, datë 13.3.2006 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORRUPSIONIT
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: