Albanian English

Ligje të tjera

Ligje mbi funksionimin dhe organizimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
 • LIGJ NR.9049

PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË

I ndryshuar me Ligjin nr.9367, datë 7.4.2005, me Ligjin nr.9475, datë 9.2.2006, me Ligjin nr. 9529, datë 11.5.2006, me Ligjin Nr. 85/2012, datë 18.09.2012, me Ligjin nr.45/2014,  datë 24.4.2014 dhe  me Ligji nr. 42/2017, datë 06.04.2017.  Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9367

PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE

I ndryshuar me Ligjin nr.9475, dt.9.2.2006 dhe me Ligjin nr. 9529, dt.11.5.2006 me Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012 dhe me ligjin nr. 46/2014 datë 24.4.2014.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.85

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë”, të ndryshuar” (botuar në Fletoren Zyrtare nr.132, 11 Tetor 2012). Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.86

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në ushtrimin e Funksioneve Publike”, të ndryshuar” (botuar në Fletoren Zyrtare nr.132, 11 Tetor 2012).   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9529

Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, të ndryshuar.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9475

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9690

Për një ndryshim në ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, të ndryshuar.  Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9030

“Për një shtesë në ligjin nr.8240, datë 10.4.1997 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr.8279, datë 15.1.1998 dhe me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001“. Shkarko ligjin

Ligje të tjera ndihmëse

 • LIGJ NR.9917

“Për Parandalamin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”. Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9887

“Për mbrojtjen e të dhënave personale”.  Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9131

“Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.152

“Për Statusin e Nëpunësit Publik”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.119/2014

“Për të Drejtën e Informimit”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.146/2014

“Për Njoftimin dhe Konsultimin publik”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.8485

“Mbi Kodin e Procedurës Administrative”.   Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.7905

“Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”.  Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.7895

“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”.  Shkarko ligjin

 • LIGJ NR.9154

“Për  Arkivat”. Shkarko ligjin

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: