Albanian English

Njoftime punësimi

25 Janar 2019

Njoftim për përfundimin e procedurës se konkurrimit “ Pranim në shërbimin civil”  për  2 (dy)  vende të lira pune, në pozicionin  Specialist në Sektorin e Administrimit të  IT-së. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22 Janar 2019

Njoftim për vazhdimin e konkurrimit  në procedurën “Pranim në shërbimin civil”. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 Janar 2019

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve fitues në konkurrimin për  procedurën e “Pranimit në shërbimin civil”, për 4 (katër) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 Janar 2019

Njoftim për 2 vende të lira pune në pozicionin Specialist në Sektorin e Administrimit IT në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 Dhjetor 2018

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta  dhe që do të vazhdojnë konkurimin për  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për 4(katër) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokoll dhe  Administrimit të Deklaratave të Pasurisë dhe Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritet Përgjegjëse në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 Dhjetor 2018

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve fitues në konkurimin për  procedurën e lëvizjes paralele, për 5 (pesë) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Dhjetor 2018

Njoftim mbi shpalljen e listës së kandidatëve që vazhdojnë konkurimin për  procedurën e lëvizjes paralele, për 5 (pesë) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26 Nëntor 2018

Njoftim për  procedurën e lëvizjes paralele, për 5 (pesë) vende të lira pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të  administrimit të përgjithshëm, në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: