Albanian English

Njoftime punësimi

15  Nëntor 2017

Njoftim mbi   kandidatin fitues  për (1)një  vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik.  Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15  Nëntor 2017

Njoftim mbi  listën e kandidatëve fitues   për 2 (dy) vende të lira pune të kategorise ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin Specialist, në Sektorin e Arkiv­ Protokollit dhe të Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Nëntor 2017

Njoftim mbi listën e kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta dhe që do të vazhdojnë konkurrimin në procedurën “Pranimi në shërbimin civil’, për 1 (një) vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin, Specialist në Sektorin e Këshillimit Juridik.  Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Nëntor 2017

Njoftim mbi listën e kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta dhe që do të vazhdojnë konkurrimin në procedurën “Pranimi në shërbimin civil’, për 2 (dy) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe të Administrimit të Deklaratave të Pasurisë. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 Tetor 2017

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak në proceduren e lëvizjes paralele, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorise ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin Specialist, në Sektorin e Këshillimit Juridik në ILDKPKI . Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 Tetor 2017

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak në proceduren e lëvizjes paralele, për 2 (dy) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm, në pozicionin Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe të Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

09 Tetor 2017

Njoftim për 1 (një) vend të lirë pune të kategorise ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin Specialist, në Sektorin e Këshillimit Juridik në ILDKPKI . Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………http://www.hidaa.gov.al/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

09 Tetor 2017

Njoftim për 2 (dy) vende të lira pune të kategorise ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin Specialist, në Sektorin e Arkiv­ Protokollit dhe të Administrimit të Deklaratave të Pasurisë në ILDKPKI. Shkarko këtu njoftimin e plotë.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: