Albanian English

Raportet nga KLSH

Raport për auditimin e ushtruar në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit, Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, TIRANE 2016.  Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport për auditimin e ushtruar në ILDKPKI, viti 2013.  Shkarko

Përfundimet e auditimit të ushtruar në ILDKPKI, viti 2013.  Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: