Albanian English

Publikime

Relacion mbi realizimin e prokurimeve publike për 4-mujorin e parë të vitit 2019. Shkarko

Regjistri i Realizimit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për 4-mujori e parë të vitit 2019. Shkarko

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2019, i ndryshuar. Shkarko

Raporti i monitorimit te performancës  së produkteve të ILDKPKI për vitin 2018. Shkarko

Regjistri i Realizimit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2018. Shkarko

Relacion Sqarues mbi Realizimin e Regjistrit të Parashikimeve  të Prokurimeve Publike  për Vitin 2018. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 8-mujorin e vitit 2018. Shkarko

Regjistri i Realizimit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për 8-mujorin e Vitit 2018. Shkarko

Relacion Sqarues mbi Realizimin e Regjistrit të Parashikimeve  të Prokurimeve Publike  për 8-mujorin e Vitit 2018. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 4-mujorin e parë të 2018. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për vitin 2017. Shkarko

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve Publike për  Vitin 2017. Shkarko

Relacion sqarues mbi Realizimin e Prokurimeve Publike  për Vitin 2017. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 8-mujorin e 2017. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 4-mujorin e parë të 2017. Shkarko

Relacion mbi Realizimin e Prokurimeve Publike për 8-mujorin e Vitit 2017. Shkarko

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike për Vitin 2017 , i Ndryshuar. Shkarko

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve Publike për 8-mujorin e Vitit 2017. Shkarko

Detajimi i Shpenzimeve Korrente per vitin 2017, I Ndryshuar. Shkarko

Detajimi i Shpenzimeve Korrente per vitin 2017. Shkarko

Detajimi ne muaj i Buxhetit te vitit 2017. Shkarko

Relacion mbi Realizimin e Prokurimeve Publike  per Vitin 2016. Shkarko

Raportet e monitorimit – Buxheti 2016. Shkarko

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2017. Shkarko

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016. Shkarko

Raporti i monitorimit të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI, për periudhën Janar-Dhjetor të vitit 2016. Shkarko

Raporti i realizimit të produkteve të buxhetit të ILDKPKI, për periudhën Janar-Shtator të vitit 2016. Shkarko

Regjistri i kontratave të lidhura për periudhen Janar – Gusht 2016. Shkarko

Plan-Buxheti i vitit 2016 për ILDKPKI i rishikuar, bazuar në Aktin Normativ nr. 1, datë 29.7.2016. Shkarko

Tabela e detajimit të shpenzimeve kapitale në zbatim të Aktit Normativ nr.1, datë 29.07.2016. Shkarko

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2016. Shkarko

PBA viti 2017 -2019. Shkarko

Kërkesat shtesë të PBA viti 2017-2019. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport i monitorimit të performancës së produkteve së buxhetit të ILDKPKI, për 3- mujorin e parë të vitit 2016. Shkarko

Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2016, periudha Janar – Prill. Shkarko

Detajimi i shtesave dhe pakësimeve të planit të rishikuar të buxhetit të ILDKPKI, 2016. Shkarko

Detajimi i buxhetit të vitit 2016. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gjurmë AUDITI PROKURIME PUBLIKE Vlera mbi 800.000 Leke. Shkarko

Gjurmë AUDITI PROKURIME PUBLIKE Vlera të Vogla. Shkarko

Model_tabela 2 për menaxhimin e aktiveve rishikuar. Shkarko

Planifikimi i PBA – gjurmët e auditit i rishikuar. Shkarko

Zbatimi i buxhetit – gjurmët e auditit rishikuar. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport “Mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të ILDKPKI për vitin 2015″. Shkarko

Pyetësor sipas komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport “Mbi Monitorimin e Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për vitin 2015” . Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Detajimi i shpenzimeve dhe realizimi 12 mujor 2015, rishikimi i buxhetit 2015. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raporti i monitorimi të performancës së produkteve të buxhetit të ILDKPKI për 9 mujorin e vitit 2015. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2015. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport ““Mbi Monitorimin e Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI  për 6-mujorin e parë të vitit 2015″. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport “Mbi Monitorimin e Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për 3-mujorin e parë të vitit 2015”.  Shkarko

Raport “Monitorimi i Shpenzimeve  për 3-mujorin e parë të vitit 2015”.  Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Detajimi i planit të buxhetit për Vitin 2015. Sharko

Detajimi i planit të investimeve për Vitin 2015. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport “Mbi Monitorimin e Performancës së Produkteve Buxhetore të ILDKPKI për vitin 2014” . Shkarko

Raport “Monitorimi i Produkteve  Viti 2014″. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport monitorimi i Buxhetit 9-mujori 2014. Shkarko

Formati 9 Monitorimi i produkteve 9-mujori i Buxhetit 2014. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport monitorimi i Buxhetit 6-mujori 2014. Shkarko

Formati 9 Monitorimi i produkteve 6-mujori i Buxhetit 2014. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport monitorimi i Buxhetit 3-mujori 2014. Shkarko

Formati 9 Monitorimi i produkteve 3-mujori i Buxhetit 2014. Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raport për auditimin e ushtruar në ILDKPKI, viti 2013.  Shkarko

Përfundimet e auditimit të ushtruar në ILDKPKI, viti 2013.  Shkarko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: