Albanian English

Rregullore dhe udhëzime të ILDKPKI-së

U D H Ë Z I M  Nr. 1, datë 23.9.2016 “PËR MIRATIMIN /PËRCAKTIMIN E STRUKTURËS, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE TRAJNIMIN E PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJËGJËSE NË SUBJEKTET PRIVATE”. Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË I.L.D.K.P.K.I. Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË KËRKESËS SË SINJALIZUESIT PËR MBROJTJEN NGA HAKMARRJA NË I.L.D.K.P.K.I. Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rregullorja e brendshme e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave. Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Përshkrimi i pozicioneve të punës, kualifikimeve dhe aftësive në ILDKPKI. Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike në I.L.D.K.P.K.I

Shkarko këtu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

U D H Ë Z I M   Nr. 1 , datë. 27.6.2014 PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE  PËRGJEGJËSITË E STRUKTURAVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, NË INSTITUCIONET PUBLIKE”

Shkarko ketu


© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: