Albanian English

Konventa Civile për Korrupsionin

LIGJ Nr.8635, datë 6.7.2000 PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS CIVILE “PËR KORRUPSIONIN”
© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: