Albanian English

Udhëzimi dhe Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit

UDHËZIM : “Për mënyrën e deklarimit të pasurive, në pronësi, posedim dhe përdorim, burimet e krijimit të tyre, detyrimet financiare etj, nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur që mbartin detyrim për deklarim të pasurisë, në zbatim të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Shkarko udhëzimin këtu.

Deklarata e Pasurisë për Procesin e Rivlerësimit. Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: