Albanian English

Vendimi i Kuvendit Nr. 48/2016

VENDIMI I KUVENDIT NR. 48/2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 55/2014 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, ORGANIKËS DHE KATEGORIZIMIT TË POZICIONEVE TË PUNËS TË INSPEKTORATIT TË LARTË TË DEKLARIMIT E KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE”, TË NDRYSHUAR”.

Shkarko këtu

© 2011 ILDKPKI, Të gjithë të drejtat e rezervuara
Kjo faqe u mbështet nga: